Pravidla soutěže

Pořadatel soutěže

Pořadatelem spotřebitelské soutěže “Škola pro planetu, aneb co jste letos udělali pro životní prostředí” je společnost Slamka Consulting, s.r.o., IČ 258 46 906, se sídlem Chelčického 10, 702 00 Ostrava 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 21433 (dále jen “pořadatel soutěže”).

Termín konání soutěže

Viz podmínky soutěže na www.perfectair.cz/soutez .

Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit všechny základní a střední školy se sídlem na území České a Slovenské republiky. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a dále jakékoli další fyzické či právnické osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže a osoby všem takovým osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Podmínky účasti v soutěži a způsob výhry

a/ účastník se zapojí do soutěže tím, že v soutěžním období splní podmínky, které jsou uvedeny na www.perfectair.cz/soutez .

b/ zapojením do soutěže vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely propagace soutěže.

Výhry a určení pořadí výher

Odborná porota dle zadaných kritérií vyhodnotí tři nejlepší projekty. Hlavní výhrou je set EdLab, který vyhrává soutěžící s nejvyšším hodnocením. Druhou cenou je stanice na měření polétavého prachu perfect-Air, kterou získá projekt s druhým nejvyšším ohodnocením. Třetí nejlépe vyhodnocený projekt získá čidlo pro měření  teploty a koncentrace CO2 v místnosti.

Ochrana osobních údajů

Účastník okamžikem zapojení se do soutěže na stránkách www.perfectair.cz/soutez uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen “zákon”) svůj souhlas se zařazením jím v rámci této soutěže poskytnutých údajů do databáze pořadatele soutěže, společnosti Slamka Consulting, s.r.o.,  IČ 258 46 906, se sídlem Chelčického 10, 702 00 Ostrava 2, a s jejich zpracováním za účelem realizace soutěže a předání výhry, jakož i za účelem informování o dalších marketingových akcích společnosti a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty a elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Účastník má právo vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním údajů písemnou žádostí doručenou na adresu sídla společnosti. Vyjádření nesouhlasu je účinné okamžikem doručení žádosti dle předešlé věty pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

V případě podezření z porušení svých práv má účastník právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám. Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem, souhlas s uveřejněním svého názvu a obce, ve které má sídlo, a s využitím k propagačním účelům.

Závěrečná ustanovení

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude přidělena a nemá nárok výhru reklamovat. výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel soutěže může termín konání soutěže prodloužit a nebo jej zkrátit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Tato skutečnost bude uvedena na stránkách www.perfectair.cz/soutez a účatníci obeznámeni elektronickou formou.

S veškerými informacemi a dotazy se mohou účastníci obracet na pořadatele soutěže prostřednictvím e-mailové adresy info@slamka.cz